Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) https://bip.pcpr.bedzin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Zaczyk, e-mail: malgorzata.zaczyk@pcpr.bedzin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 267 81 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17:
1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Do budynku prowadzi wejście od ulicy Ignacego Krasickiego – do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku znajduje się winda prowadząca na każdą kondygnację budynku.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Przed wejściem głównym do budynku znajduję się podjazd dla wózków inwalidzkich. W urzędzie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej, brak systemu informacji głosowej oraz platform.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem znajdują się trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Osoba niepełnosprawna ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w urzędzie. Pracownicy posługują się językiem migowym w stopniu podstawowym. Osoba głuchoniema może zgłosić potrzebę korzystania z tłumacza z odpowiednim wyprzedzeniem – wówczas taka usługa zostanie zrealizowana (stosowna informacja widnieje na stronie internetowej – www.pcpr.bedzin.pl).

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
02‑05‑2024 08:51:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive