Mieszkania chronione treningowe


Mieszkanie chronione treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Mieszkanie chronione treningowe przyznawane jest osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osobom pełnoletnim opuszczającym placówki w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym ma charakter indywidualnej sprawy administracyjnej. Jest ona załatwiana w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W nim zaś pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o mieszkanie chronione oraz przeanalizowaniu jej sytuacji życiowej.

Na terenie Powiatu Będzińskiego utworzonych zostało 5 mieszkań chronionych:

Mieszkanie Chronione Treningowe w Będzinie, ul. Skalskiego 10/246,

Mieszkania Chronione Treningowe w Będzinie, ul. Krakowska 11 (4 mieszkania).

Pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym jest odpłatny. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, co określa uchwała Rady Powiatu Będzińskiego nr XII/156/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Informacja wytworzona przez:
Agnieszka Kaziród , w dniu:  15‑09‑2021 23:23:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mirosław Nowak
email: it@pcpr.bedzin.pl tel.:32 267 81 08
, w dniu:  15‑09‑2021 23:23:54
Data ostatniej aktualizacji:
19‑11‑2021 08:30:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie